Search This Blog

Populære indlæg

Thursday, September 4, 2014

IT Strategies and governments

this is (as it always is with IT and when i'm involved) a work in progress

when it's finished in a couple of years (i am just one human being) or rather if i ever finish it it should be some guidelines how to use it on a government/country wide scale…. phew!
  
but this is in fact the largest "fishing" expedition i have ever participated in. i hope that someone with a broader view will write some stuff on these pages so that we all can create something usefull.

i wan't to learn :-)

these are the areas that should be covered:

- security

- design (so that it looks like one system instead of 200 smaller ones mashed together on a webpage)

- how to save money

- who runs the system

- what technologies can be used now and which ones needs maturing

- how can different branches of the state use what techs (in schools have students play a versatile number of games - action, strategy, etc - in single player mode. example: when you play a rpg game with different class of characters you learn to solve the same problem with different tools and if you play games with multiple options of winning you learn to use the same tool to solve different problems).

- intelligence services and social media (to monitor the entire network [ie. twitter, facebook, etc] is no small feat if you want to get information. how to implement a pre-empitive scanning method)

- why open source or access to the source code

- why private sub-contractors and not some state company. well, we'll use both. the state maintains control where the private sub-coqntractors handles the work.

Wednesday, September 3, 2014

Black Holes and the beginning of the Universe

det starter med sorte huller. de suger alt ind. tiltrækningskraften er så stærk at selv ikke lys undslipper. Det tryk der er i et sort hul bevirker at alt trykkes sammen og derved rykkes i stykker. Det ender med at have en masse så tæt på 0 at det reelt ikke fylder noget. På et tidspunk er der så meget “ingenting” i et sort hul at trykket i det sorte hul presser ingenting sammen til noget. Der opstår objekter med masse. Med struktur og mønstre. Og når der er for meget masse i det sorte hul at tingene ikke kan rives i stykker og derved optages i det sorte hul sker der en ukontrolleret energi udladning. Og vi har et Big Bang. Der har ikke kun været et men multiple simultane Big Bangs.

Dette åbner så et meget interesant spørgsmål: har sorte huller indbyrdes forbindelse gennem et eller andet uset sub-rum? for hvordan koordineres sådan en hændelse? og hvis det er sandt er sorte huller så en genvej til universets center? Alt har en cyclus. Alt. Også universet.

hvis man forestiller sig massen af et helt univers presset sammen til en enkelt singularitet der sætter en ukontrolleret kædereaktion i gang. eller har sorte huller en kritisk masse. jeg siger de har. den energi dette blast må medføre vil have så stor kraft at det kan skabe en lignende reaktion i det eller de nærmeste sorte hul(ler). og så fremdeles.

det forklarer hvorfor det big bang kan høres overalt i universet. det forklarer hvorfor universet tilsyneladende udvidede sig med den hastighed det må have gjort for at opnå den størrelse det har i dag. Det forklarer også hvorfor universet udvider sig i alle retninger. Og det er den eneste forklaring på at man aldrig har tilnærmet sig et epicenter for the big bang.

og det medfører at universet i virkeligheden også har en livscyclus hvor det hele starter med at sorte huller suger alt ind. ændrer det og spytter et nyt univers ud.

så da einstein sagde at gud ikke kaster med terninger tog han fejl. de sorte huller er guderne's eller gud's tilfældigheds-generator. det stemmer også godt overens i naturen hvor man ser den samme skabelon gå igen men på en ny måde hver gang. se bare på zebraer. der er ikke to ens men alligevel kan man ikke se forskel.

man kan ikke forestille sig hvilken stråling der måtte opstå men kan det antages at "grund-byggestene" udsat for den rette stråling kan have været det der skabte de absolut første former for liv? jeg ved ikke, men hvis ikke livets gnist er en form for gud-dommelig kraft så ved jeg ikke hvad der kan kaldes gud-dommeligt.

jeg hælder mere og mere til at et sort hul presser matriale til mørkt stof. tilstanden mellem energi og masse. når et sort hul opnår kritisk masse skaber eksplosionen higgs partiklen. der så igen danner mønstre - altså partikler. - når den går i forbindelse med mørkt stof. 

*** here's my english translation

it all starts with black holes. they suck in everything. the gravitational force is so strong that not even light can escape its grasp. the pressure in a black hole will grind and rip aprt everything within so that it is broken into the very simplest of elements. in reality "stuff" ends up with a mass close to 0 which in turn means that is takes up nearly no space. at a certain point one could argue that the pressure forces all this nothing into something. objects comes into existance (we can duplicate this effect with a tube amplifier that works by manipulating the electrons that spontanious occur in the vacuum of the tube) attaining mass. tructures and patterns follows. and when there is too much mass in a black hole that its force cannot "absorb" more matter an uncontrolled energy emession takes place. that is a big bang. not the. i believe there has been multiple.

this  opens up a key question: does black holes have some unseen connection through a non discovered sub-space? because how can such an event as the big bang be coordinated? and if true is black holes some shortcut to the center of the universe? everything have a cycle. even the universe.

if one imagine the mass of an entire solar-system compressed into a single singularity and an uncontrolled burst of energy occurs. what i argue is that black holes have a critical mass. i say yes. can this blast have enough power to make a similar effect in the nearest black holes occur. again i say yes. this happenened throughout the universe.

this explains why the big bang is heard throughout the universe. it explains why the universe achieved the size is has in the amount of time it used to do so. it explains why the universe is expanding in all directions. and it is the only explanation to why we haven't zeor'ed in on an epi-center for the big bang.

and it implies that the universe has a life-cycle where it all starts (and ends) with black holes absorbing everything. change it and spit out a new universe.

when einstein said that God dfo not throw dice he made a mistake. black holes are our Gods or God's random-generator. it is also consistent with nature where one can study the same template being used over and over with variated results. take zebras. not 2 are alike but one can't diffentiate between them.

i don't think one can speculate on the type of radiation this would create but i think one can assume that the radiation combined with the building blocks of the universe could have created the first simplest forms of life. micro-organisms.

if the spark of life is not some form of divine power i do not know what could be called divine.

the "grinding process" i think produce what is called dark matter. the state between energy and mass. when a black hole reaches critical mass the explosion creates the higgs particle which in turn interacts with the dark matter to form patterns - here particles and atoms. that could explain why it requires so much energy to make the higgs particle and why dark matter is scattered throughout the universe.